Villkor - Däckspecialisten i Huddinge AB

Villkor för däckförvaring i vårt däckhotell

Definitioner

Hjulförvaringstid

Med Hjulförvaringstid avses 10 månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller senaste säsongsskifte.

Med Hjul avser däck och fälg ihop monterade, så nedan betyder hjul däck och fälg tillsammans.

Inlämnare/kunden

Med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna.

Med Kunden avses däckens, fälgarna och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andra sidan

Däckspecialisten i Huddinge/ Däckspecialisten i Bandhagen nedan kallad Däckspecialisten.

Med Kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken och/eller fälgarna (dvs. Inlämnaren).

1. Förvaringsavtalet

1.1. Genom detta avtal åtar sig Däckspecialisten att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara aktuella däck/fälg.

1.2. Förvaringen sker på de villkor som anges och i dessa Allmänna Bestämmelser För Däck/Fälgförvaring.

2. Förvarade däck/fälg

2.1. Under Hjulförvaringstiden maskintvättar Däckspecialisten förvarade däck/fälg, kontrollerar Däckspecialisten mönsterdjup samt förvarar Däckspecialisten hjulen på ett fackmannamässigt sätt.

2.2. Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3. Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckspecialistens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckspecialistens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4. Däckspecialistens ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5. Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6. Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckspecialisten ansvarar för fel, endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Däckspecialisten (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckspecialisten om att han vill åberopa dröjsmålet.

3. Betalningsvillkor

Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

4.1. Däckspecialisten har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs, har Däckspecialisten istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

4.2. Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckspecialisten hålla kvar däcken till dess att Däckspecialisten fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckspecialistens fordran.

4.3. Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckspecialisten rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckspecialisten sammanlagda fordringar täcks. Däckspecialisten skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

4.4. Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan hjulförvaringstidens utgång gäller beträffande Däckspecialistens rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982).

4.5. Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckspecialisten.

5. Övriga bestämmelser

5.1. Inlämnarens personuppgifter behandlas av Däckspecialisten i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer. Inlämnaren har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av Däckspecialisten och, om nödvändigt be Däckspecialisten rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer att användas för
kundadministration.

Vidare reserverar Däckspecialisten rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckspecialistens rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Däckspecialisten genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt person uppgiftslagen (1998:204) erforderligt samtycke.

5.2. Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckspecialistens skriftliga medgivande.

5.3. Det åligger Kunden att tillse att Däckspecialisten har aktuell adress för kallelse till däckskifte.

5.4. Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Däckspecialisten senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.

5.5. Däckspecialisten har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning är ägare av de förvarade däcken.

5.6. Om någondera parten väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.